Aktualizacja wniosku w systemie BDO / Szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów

Aktualizacja wniosku w systemie BDO dla branży gastronomicznej – podmioty oferujące produkty jednorazowego użytku w części lub w całości tworzywa sztucznego ( jednostki handlu detalicznego, hurtowego, gastronomia, urządzenia vendingowe ) powinny wypełnić obowiązek w Systemie BDO – uzupełniając Dział II Tabelę 8 

         Podmioty z którymi współpracuję śpią spokojnie – ten obowiązek został już wykonany, a wnioski zaktualizowane 

          Czy ta aktualizacja już została przez Ciebie wykonana?   

Jeżeli w Twojej firmie są stosowane pianki, a w ich składzie są obecne diizocyjaniany  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów; ZAŁĄCZNIK XVII możesz je stosować po 24.08.2023 TYLKO jeżeli 

  • stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub
  • pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

        Większość pracodawców skorzysta właśnie z tego drugiego rozwiązania!!! 

        A jak to jest u Ciebie ? 

Dodaj komentarz