#12 Zapytaj mnie o BDO

Czy będąc wytwórcą odpadów komunalnych jestem zobowiązany do wpisu do rejestru BDO?

Jeżeli w mojej działalności wytwarzam tylko odpady komunalne zmieszane i/lub segregowane w ilościach poniżej tych niepodlegających ewidencji wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie jestem zobowiązany do rejestracji i ewidencji odpadów w systemie BDO. Odpady komunalne są wyłączone z systemu BDO.

Czy składając wniosek rejestracyjny / aktualizacyjny w ramach wprowadzanych opakowań z tworzyw sztucznych , będąc podmiotem oferującym urządzenia vendingowe mam obowiązek opłaty rejestrowej?

Przedsiębiorcy udostępniający produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w tym kubki na kawę papierowe pokryte tworzywem (handel, gastronomia, urządzenia vendingowe) wypełniają we wniosku rejestracyjnym / aktualizacyjnym dział II tabela 8 podając informacje o rodzaju wykonywanej działalności oraz o rodzajach oferowanych produktów. Opłata rejestrowa nie dotyczą punktów handlowych, punktów gastronomicznych oraz urządzeń vendingowych.

Prowadząc studio kosmetyczne zostały mi do zutylizowania przeterminowane próbki kosmetyków/ kosmetyki – czy muszę zgłosić ten fakt w systemie BDO? 

Jeżeli to pierwsza taka sytuacja i do zutylizowania są ww odpady, to jak tak jak najbardziej należy zaktualizować dane w systemie BDO.

Co należy zrobić? 

  • Wykonać aktualizację wniosku w systemie BDO
  • Zgłosić fakt do firmy utylizującej i umówić się na odbiór
  • Założyć kartę ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO wprowadzając ilość wytworzonych odpadów
  • Wygenerować kartę przekazania odpadów (KPO) w momencie odbioru przez firmę przejmującą
  • Po zatwierdzeniu KPO wprowadzić dane do KEO
  • Do 15 marca kolejnego roku pamiętać o sprawozdawczości do właściwego urzędu marszałkowskiego w zakresie wytwarzanych odpadów

Dodaj komentarz